نشر سخن

انتشارات سخن

انتشارات سخن

8 کالا

انتشارات سخن، در ادامه سنت دیرپا و ممتد صدوهفتاد ساله خانواده علمی در زمینه نشر، سی و هفت سال پیش با طرح و اندیشه ای نو، باب خجسته دیگری در قلمرو نشر گشوده است و تاکنون ۱۲ عنوان کتاب از انتشارات سخن به عنوان کتاب سال شناخته شده است.