نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهها

انتشارات سمت

انتشارات سمت

387 کالا

نشر سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت):

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت) مسئوليت تهيه منابع درسي و دانشگاهي را در زمينه علوم انساني بر عهده دارد. تهيه و تدوين كتب زبان تخصصي كليه رشته‌ها نيز از ديگر وظايف آن است. در همين راستا تاكنون بيش از ٢۰۵۰ عنوان كتاب منتشر كرده است.
مركز تحقيق و توسعه علوم انساني «سمت» در آذرماه ١٣٨٢، با هدف انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در علوم انسانیِ دانشگاهی و تقویت پشتوانه پژوهشی کتابهای «سمت»، تأسیس شد. این مرکز در آبان ١٣٩٥ با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پژوهشکده ارتقا یافت.