6.7 اینچ, 107.8 سانتیمتر مربع //(نسبت سطح .صفحه نمایش به ./بدنه در حدود 86.6 درصد).

1 کالا

پیگیری سفارش
لیست مقایسه