jame shenasi amozesh parvaresh rah

jame shenasi amozesh parvaresh rah